Każde dziecko jest niepowtarzalne i tak też jest z dziećmi cierpiącymi na ADHD. Można powiedzieć, że każdy przebieg ADHD jest inny i wymaga indywidualnej diagnozy. Wyraźne jednak w funkcjonowaniu dzieci z ADHD są trudności z utrzymaniem uwagi, szczególnie w trakcie dłuższych zadań.

ADHD w szkole

W czasie lekcji dziecko cierpiące na nadpobudliwość psychoruchową rozprasza się z powodu różnych nieistotnych bodźców jak: szurnięcie plecaka kolegi, odgłosy dochodzące ze szkoły czy z powodu zauważenia ptaszka na parapecie itd. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest fakt, że dzieci z ADHD nie odróżniają bodźców istotnych od nieistotnych. Charakterystyczne też są trudności z dostrzeganiem szczegółów czy nierozumienie złożonych poleceń. Ogólnie dzieci z ADHD pracują lepiej na początku lekcji niż pod koniec.

Pierwsze symptomy ADHD

Symptomy powinny pojawić się przed 7 rokiem życia i utrzymywać się w sposób ciągły – przez co najmniej 6 miesięcy,  w stopniu utrudniającym funkcjonowanie a nawet powodującym cierpienie zarówno dziecka jak i rodziców oraz otoczenia. Dla potwierdzenia diagnozy ADHD ważne jest również aby wymienione objawy widoczne były  w  dwóch różnych sferach życia dziecka, np. w szkole i w domu.

Ponadto mają opinię niesystematycznych i niestarannych. Unikają dłuższych wysiłków, ponieważ utrzymywanie uwagi przysparza im ogromnych trudności a nawet cierpienia. Zapominają o pracach domowych. Dodatkowo wyraźna jest impulsywność, głośne mówienie oraz krótkotrwałe reagowanie na dyscyplinujące uwagi. Charakterystyczna dla ADHD jest też duża labilność emocjonalna, przez co dzieci bywają nieprzewidywalne dla otoczenia. Mają też problemy z pracą w grupie ze względu na problemy z emocjami czy zastosowaniem się do norm współżycia.

Taki stan rzeczy powoduje, że choć dzieci nadpobudliwe mają wielu kolegów to wyraźne są trudności z utrzymaniem bliższych relacji z rówieśnikami. Powyższe zachowania są odbierane błędnie jako nieposłuszeństwo czy niegrzeczność, co prowadzi niejednokrotnie do odrzucenia dzieci przez rodziców, grupę rówieśników i nauczycieli.

Terapia dzieci z ADHD

Pracuję z dzieckiem cierpiącym na ADHD w oparciu o założenia terapii behawioralno – poznawczej. Aby pomoc była skuteczna niezbędne jest włączenie w proces terapeutyczny rodziców.

ADHD – Zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi, w skrócie nazywany ADHD, to jednostka chorobowa charakteryzująca się szerokim zestawem objawów. Zaburzone są sfery zarówno poznawcza jak i emocjonalna. Najbardziej charakterystyczne objawy obejmują brak uwagi, nadmierną aktywność i impulsywność.